วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

1. ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการติดต่อและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทย

2. ส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจทางด้านการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทยในด้านมาตรฐานของวิชาชีพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และให้ประโยชน์ในด้านการอนามัยแก่คนไทย

3. เสนอคำแนะนำทางวิชาชีพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

4. จัดหาพนักงานเพื่อเป็นตัวแทน ชี้แจงและให้ผลสมเจตนารมณ์ของบรรดาสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และร่วมมือกับรัฐบาลในกิจการดังกล่าวนั้น

5. ดำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนา ในงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์

7. เก็บรวบรวมและแจกจ่ายสถิติและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวในประเทศไทย

8. สมาคมหรือสมาชิกของสมาคมจะไม่กระทำหรือส่งเสริมการกระทำการใดๆ ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ หรือกฎหมายอื่นใดอันจะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

9. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง


คณะทำงานของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย มีวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้:

1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

2. ทรัพย์สินและกฎหมาย

3. ความรับผิดทางแพ่ง

4. มุมมองทางการตลาด

5. ผู้ผลิต

6. การนำเข้าและการจัดจำหน่าย

7. การจัดอบรมและสัมมนา

8. ระบบประกันสุขภาพ

9. การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

10. หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเครื่องมือแพทย์