ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

1. ภญ.มานิดา ฉายเพชรากร

บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

ประธาน RA

2. ภญ.นลิน เจนวิทย์วิชัยกุล

บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธาน RA

3. ทนพญ.กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธาน RA

4. ภก.พร้อมพงศ์ อุคคกิมาพันธุ์

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธาน RA

5. ภญ.จริยา อุทัยทวีป

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

อนุกรรมการ

6. คุณวีริศา ยาไทย

บริษัท คอนวาเทค จำกัด

อนุกรรมการ

7. ภญ.พนาวรรณ รัตนพฤกษ์สกุล

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

8. ภญ.สุภานี ปิติกุลตัง

บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

9. คุณลักษมัณ ชูศิริ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

อนุกรรมการ

10. ภญ.เขมจิรา ฤกษ์หร่าย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

11. คุณชญาณ์กช ศิริกุล

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

12. คุณอุสุมา ปี่แก้ว

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ

13. ภญ.ขนิษฐา พิทักษ์ทนต์

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

14. คุณฉัตรศมนต์ พิทักษ์เสถียร

บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด

อนุกรรมการ

15. ภญ.ปาริชาต บรรจบโชคชัย

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

16. ภญ.พรพิมล อิทธิเมธีวุฒิ

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

17. คุณปราชญ์ เอี่ยมฉิม

บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

อนุกรรมการ

18. คุณปิยะรัตน์ ศรีดารณพ

บริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

19. ภญ.ลภัสรดา ยุบลไสย

บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

20. ทนพญ.สยุมพร สุวรรณบท

บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

21. ภญ.ศิริกัญญา โชติมงคล

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

22. คุณมิ่งสกุล ไชยตั้ว

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

อนุกรรมการ

23. ทนพ.พีรดนย์ สินทวีวัฒนยศ

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Diagnostic)

อนุกรรมการ

24. คุณบรรเจิด สวนพรหม

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Vascular)

อนุกรรมการ

25. คุณเบญจณี พงษ์ศรีเจริญสุข

เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

26. ภญ. การะเกต คำอินต๊ะ

บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

27. ภญ. ธัญยธรณ์ หิรัญเศรษฐ์ธาดา

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

อนุกรรมการ

28. คุณกุลวดี กะสวย

บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด

อนุกรรมการ

29. คุณจิรกัญญา บุณฑริก

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

อนุกรรมการ

30. คุณเสาวรักษ์ เทียนขาว

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ