จรรยาบรรณด้านการขายและการตลาด(E-Book) ฉบับที่ 4

อ่าน | ดาวน์โหลด

Sample Medical Device Association Code of Ethical Conduct for Interactions with Healthcare Professionals (Based on the APEC Kuala Lumpur Principles)

อ่าน | ดาวน์โหลด

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลด

Eucomed Guidelines on Interactions with Healthcare Professionals

ดาวน์โหลด

AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Healthcare Professionals

ดาวน์โหลด