ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 5 คนออนไลน์

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส (ฉบับปรับปรุง)

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกรายงานการผลิต นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

คำแนะนำการจัดทำบันทึกการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

คำแนะนำการจัดทำรายงานผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2554

เปิดดู

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง เลนส์สัมผัส

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดป้ายแสดงสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามนำเข้าหรือขาย

เปิดดู | ดาวน์โหลด