1. นิชา แจ่มจำรัส

ผู้จัดการสมาคม

2. สุกัญญา พลานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RIM

3. ธิดารัตน์ เวชกามา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RA